Maintenance FMEA / pre údržbu

1. 10. 2024, online
Budovanie FMEA je kľúčovým stavebným prvkom modernej údržby zameranej na spoľahlivosť (RCM reliability-centered maintenance). Naučte sa pomocou kurzu FMEA pre údržbu odhaľovať skryté riziká v procesoch údržby pre lepšie plánovanie prác, zdrojov a správu náhradných a kritických náhradných dielov pre zabezpečenie plynulého chodu, cost saving aktivít a efektívnej a účinnej údržby v organizácií 21 storočia. Na základe dobre vykonanej FMEA pre údržbu je možné plánovať preventívne a prediktívne údržby, kontroly strojov, poskytuje základ pre TPM a autonómnu údržbu.

Teoretická časť školenia sa venuje nastaveniu mindsetu pracovníkov v procese, aby sa účastníci oboznámili s aplikáciou metódy FMEA, pomocou ktorej vedia odhaliť riziká, preveriť proces a jeho možné zlyhania a pripraviť potrebné kroky, aby sa týmto rizikám dalo predchádzať.
Druhá časť školenia sa venuje workshopu, vytvoreniu FMEA pre údržbu, dáva základy porozumenia schémy zostrojenia a vyhodnotenia rizík, prepája sa do problematiky vedenia záznamov údržby ako je štatistika pre životnosť, udržiavateľnosť, opraviteľnosť, MTBF, MTTR a ich využitie z hľadiska riadenia procesu údržby, poznania rizík tohto procesu a ich riadenie.

Cieľ školenia

 • Predchádzať budúcim poruchám strojov a zariadení znížením pravdepodobnosti bežných a kritických porúch pomocou plánovanej údržby a štandardných prevádzkových postupov
 • Skrátiť časy odozvy, skrátiť prestoje a zlepšiť zdravie a bezpečnosť, keď dôjde k zlyhaniu zariadenia
 • Uprednostniť preventívnu a nápravnú údržbu v nie núdzových situáciách

Cieľová skupina
Školenie je určené pracovníkom údržby a FMEA tímu.

Obsah

 • Pôvod a pravidlá FMEA
 • Priebeh spracovania a skupinový náhľad na tvorbu a správu FMEA
 • Okruhy FMEA pre procesy údržby
 • Problematika procesu údržby a jej plánovania
 • Problematika určenia potenciálnych chýb, vypracovanie čiastkových FMEA pre jednotlivé strojné zariadenia
 • Vypracovanie dôsledkov určených chýb
 • Určenie závažnosti, výskytu a odhalenia chýb
 • Problematika určenia nápravných opatrení a preverovanie ich účinnosti
 • Udržiavanie a aktualizácia maintenace FMEA
 • Workshop – vytvorenie kostry a základu Maintenace FMEA pre organizáciu
 • Workshop – aktualizácia a zabezpečenie prehľadnosti a funkčnosti Maintenance FMEA v živote organizácie

Doklad o absolvovaní
Certifikát o absolvovaní školenia „Maintenance FMEA“.

Cena školenia
349,- eur bez DPH
 Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Registrácia


Informácie o Vás


Informácie o účastníkovi (ak sú odlišné)

  Refresh Captcha