Návod na auditovanie systémov manažérstva 

ISO 19011:2018 15.12.2021, online

Základné informácie
Revidovaná norma ISO 19011:2018 platná od 18.6.2018, ponúka jednotný a harmonizovaný prístup, ktorý umožňuje efektívne auditovanie viacerých systémov manažérstva organizácie. Poskytuje usmernenie pre všetky organizácie a audity rôznych predmetov a rozsahov, so zameraním na audity prvou a druhou stranou. Dôraz kladie na riadenie rizík v normách systémov manažérstva, ako aj na trhu.  Rozširuje ďalšie oblasti procesu auditovania, ako napríklad správa audítorského programu a vykonávanie auditu. Jedná sa o základné školenie interných audítorov podľa smerníc ISO 19011 a je určené pre účastníkov, ktorí by chceli získať kvalifikáciu interného audítora. Školenie nevyžaduje žiadne zvláštne predchádzajúce vedomosti a je nastavené tak, aby bolo neutrálne, takže účastníci budú môcť vykonávať interné audity existujúcich procesných systémov riadenia, ako sú ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 atď.

Cieľ     
Cieľom školenia je oboznámiť záujemcov s novými požiadavkami na kompetenciu interného audítora a ďalším využitím revidovanej normy ISO 19011:2018 pri plánovaní a realizácii interných auditov vrátane praktických príkladov.

Cieľová skupina
Potenciálni interní audítori, ktorí plánujú vykonávať audity procesne orientovaných systémov riadenia, ako sú normy ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001... alebo audity štandardov CQI.

Koncept školenia
1. časť: vysvetlenie normy
2. časť: simulované audity, práca v skupinách 

Doklad o absolvovaní 
Certifikát o absolvovaní školenia 

Cena 
229,- eur bez DPH

Odborný garant a lektor
Mgr. Natália Maceková 

 

Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Registrácia


Informácie o Vás


Informácie o účastníkovi (ak sú odlišné)