Návod na auditovanie systémov manažérstva kvality

Online ISO 19011:2018 3.6.2020

Základné informácie
Revidovaná norma ISO 19011:2018 – Návod na auditovanie systémov manažérstva ponúka jednotný a harmonizovaný prístup, ktorý umožňuje efektívne auditovanie viacerých systémov manažérstva organizácie. Dôraz kladie na riadenie rizík v normách systémov manažérstva, ako aj na trhu.  Rozširuje ďalšie oblasti procesu auditovania, ako napríklad správa audítorského programu a vykonávanie auditu. Jedná sa o základné školenie interných audítorov podľa smerníc ISO 19011 a je určené pre účastníkov, ktorí by chceli získať kvalifikáciu interného audítora. Školenie nevyžaduje žiadne zvláštne predchádzajúce vedomosti a je nastavené tak, aby bolo neutrálne, takže účastníci budú môcť vykonávať interné audity existujúcich procesných systémov riadenia, ako sú ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 atď.

Cieľ     
Cieľom školenia je oboznámiť záujemcov s novými požiadavkami na kompetenciu interného audítora a ďalším využitím revidovanej normy ISO 19011:2018 pri plánovaní a realizácii interných auditov vrátane praktických príkladov.

Cieľová skupina
Potenciálni interní audítori, ktorí plánujú vykonávať audity procesne orientovaných systémov riadenia, ako sú normy ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001... alebo audity štandardov CQI.

Obsah školenia
1. Požiadavky na interné audity a nápravné opatrenia v systémoch manažmentu podľa ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001
2. Požiadavky ISO 19011
3. Auditovanie kontextu, rizík, väzba na zainteresované strany, procesné auditovanie
4. Audit požiadaviek  ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001
5. Metódy a techniky auditu, zásady a vlastnosti audítora
6. Pracovný workshop
7. Test

Trvanie
1 deň / 6 hodín

Cena školenia
189,- eur bez DPH

Odborný garant a lektor
VDA Auditor IATF 

Certifikát
Po úspešnom zvládnutí testu obdržia účastníci Certifikát "Interný audítor pre systém riadenia podľa ISO 19011"

 

Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Registrácia


Informácie o Vás


Informácie o účastníkovi (ak sú odlišné)