Základné nástroje kvality pre pracovníkov automobilového priemyslu

Automotive CoreTools Start Package 19.-20. 6. 2024 online

Základné informácie

Základné nástroje kvality sú v spoločnostiach, ktoré riadia svoj manažment kvality podľa IATF 16949 mimoriadne dôležité. Stali sa jedným zo základov implementácie a údržby všetkých QMS  založených na IATF 16949. Nevyhnutnosť poznania a používania týchto nástrojov je uvedená v článkoch normy 8.1,8.3,8.5,8.6,8.7,9.1.1.1 a špecifických požiadavkách zákazníka na IATF 16949: 2016.  Norma IATF je technickou normou, ktorej dôležitým účelom je znižovanie šrotu, odpadu a zabezpečenie neustáleho zlepšovania. Dosiahnutie tohto cieľa nemožno dosiahnuť bez použitia základných nástrojov.

Dobrá znalosť základných nástrojov v automobilovom priemysle je zároveň predpokladom pre objektívny a realistický audit. Ak nemáte audítora, ktorý rozumie procesom, rizikám a základným nástrojom, pravdepodobne dostávate z auditov nepresné výstupy. Vaše úsilie o zlepšenie, súlad s normami a požiadavkami na procesy a produkty a hlavne s požiadavkami zákazníkov je tým značne oslabené.

Cieľ školenia
Predstavíme Vám základné nástroje kvality, ktoré sú piliermi účinného systému riadenia kvality podľa IATF 16949. Cieľom používania základných nástrojov je poskytovať vysoko kvalitné výrobky, ktoré spĺňajú alebo prekračujú očakávania zákazníkov, vyrábať udržateľný objem a dodávať včas. Zahŕňajú pokročilý plán plánovania a kontroly kvality výrobkov (APQP), proces schvaľovania výrobných častí (PPAP),  analýzu chýb a dôsledkov (FMEA), štatistickú kontrolu procesov (SPC), analýzu systému merania (MSA). Ponúkame Vám možnosť zúčastniť sa tohto komplexného školenia a počas 2 dní získať základné vedomosti nevyhnutných nástrojov pre pracovníkov v automobilovom priemysle. 

Cieľová skupina
noví zamestnanci, ktorí potrebujú získať základné povedomie a nástrojoch kvality
interní audítori VDA 6.3 a IATF 16949

Obsah
Prvý deň:

  • APQP/VDA 4 (zásady a použitie, etapy procesu, fázy vzniku produktu)
  • PPAP/VDA 2 (účel a najdôležitejšie požiadavky postupu na predkladanie dielov na schválenie do výroby)
  • 8D (Predstavenie metódy a jej významu, formulár 8D - objasnenie jednotlivých krokov D1 až D8


Druhý deň:

  • SPC (vyhodnocovanie údajov – stabilita, regulácia a spôsobilosť; identifikácia a eliminácia príčin rozptylu, stabilita a spôsobilosť parametra, štatistická regulácia parametra)
  • MSA (systém merania a jeho význam vo výrobe, prístupy pre vyhodnocovanie systému merania, čo zlepšovať v systéme merania)
  • FMEA (FMEA, AIAG&VDA FMEA, metóda a cieľ, integrácia v podniku, úlohy FMEA tímu prehľad postupu tvorby FMEA)


Doklad o absolvovaní 
Certifikát o absolvovaní školenia

Cena
449,- eur bez DPH

► Referencie z februárového školenia od zákazníka z Nitry:
"Veľmi dobré školenie. Dobre a zaujímavo odprezentované. Lektor hovoril skúsenosti z praxe, prinášal ukážky a príklady interných problémov ako aj ich riešenia. Bol nám daný dostatočný priestor na aktívne zapájanie do školenia. Sme veľmi spokojní s lektorom."

 

Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Registrácia


Informácie o Vás


Informácie o účastníkovi (ak sú odlišné)

  Refresh Captcha