Praktické cvičenia sú zamerané na procesnú FMEA

AIAG-VDA FMEA / Plán kontroly a riadenia, 12.12.2022

Analýza FMEA je jednou z metód riadenia rizika implementovaná už vo fázach vývoja produktu alebo procesu. Je systematickou analytickou metódou, ktorá pomáha identifikovať technické riziká a definovať opatrenia pre ich zmierňovanie. Prispieva k minimalizovaniu nákladov a uspokojeniu potrieb zákazníkov. Zahŕňa ponaučenia z predchádzajúcich FMEA, čím uľahčuje nábehy na nové projekty. Harmonizovaná AIAG-VDA FMEA obsahuje najlepšie praktiky z príručiek AIAG 4th a VDA 4, pričom nedefinuje požiadavky, ale objasňuje kroky, vzťahy a nástroje potrebné na vytvorenie FMEA analýzy pre technické riziká s ohľadom na SAE J1739 (norma pre riziko všeobecne).

Cieľ školenia
Cieľom školenia je oboznámiť sa so zmenami pri analýze FMEA podľa nového vydania AIAG&VDA FMEA z júna 2019. Doplniť účastníkom existujúce vedomosti o nový pohľad a možnosti tejto analýzy. Poskytnúť účastníkom základné informácie o tvore Plánov kontroly a riadenia a ich väzbe k procesnej FMEA.

Cieľová skupina
Školenie je vhodné pre členov FMEA tímu a pre všetkých, ktorí sú súčasťou projektov a základné vedomosti o metodike FMEA získali v praxi. 

Doklad o absolvovaní 
Certifikát o absolvovaní školenia 

Cena 
289,- eur bez DPH/1 osoba

Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Registrácia


Informácie o Vás


Informácie o účastníkovi (ak sú odlišné)

  Refresh Captcha