Energy management systems

ISO 50001:2018 Energetický manažment, 10.1.2022 online

Základné informácie
Účelom tejto normy je umožniť organizáciám prispieť k zlepšeniu hospodárenia s energiami, vrátane energetickej účinnosti využívania a spotreby energie. Cieľom zavedenia manažmentu s energiami je znížiť náklady energií, rovnako ako zníženie emisií skleníkových plynov a ďalších súvisiacich vplyvov na životné prostredie. Prináša výhody v podobe zníženia nákladov na energiu prostredníctvom systematického riadenia energie. Nahrádza povinnosť vykonaťenergetický audit pre veľký podnik, čím sa šetria prostriedky.

Cieľ     
Zlepšiť hospodárenie s energiami, zvýšiť energetickú účinnosť, analyzovať použitie energií a optimalizovať procesy s cieľom efektívneho využitia energií a zníženia spotreby..

Cieľová skupina
Pracovníci zodpovední za spoluprácu so zákazníkmi i dodávateľmi v rámci všetkých projektov, ktorých výstupy sa realizujú pre koncern VW. Špecialisti z úseku kvality, procesní inžinieri, technológovia, produktoví aj projektoví manažéri a riadiaci pracovníci zo všetkých oblastí.

Obsah školenia
Analýza využitia a spotreby energie
Definovanie miest spotreby energie
Určenie miest s významnou spotrebou energie, ktoré môžu mať významný potenciál na znižovanie jej spotreby
Nastavenie ukazovateľov hospodárenia s energiami, ktoré odrážajú efektívnosť jej využívania
Ciele pre hospodárenie s energiami
Príležitosti na zlepšenie hospodárenia a akčné plány pre dosiahnutie plnenia cieľov a znižovanie spotreby
Nastavenie a implementácia činnosti pre zlepšovanie hospodárnosti a monitorovanie spotreby
Súvisiace legislatívne a iné povinnosti, hodnotenie plnenie zhody s legislatívou
Monitorovanie parametrov a systému manažmentu, interný audit
Preskúmanie manažmentom
Zlepšovanie EnMS

Doklad o absolvovaní 
Certifikát o absolvovaní školenia

Cena 
229,- eur bez DPH


Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Registrácia


Informácie o Vás


Informácie o účastníkovi (ak sú odlišné)