Energy management systems

ISO 50001:2018 Energetický manažment, 12. 9. 2024 online

Základné informácie
Účelom tejto normy je umožniť organizáciám prispieť k zlepšeniu hospodárenia s energiami, vrátane energetickej účinnosti využívania a spotreby energie. Cieľom zavedenia manažmentu s energiami je znížiť náklady energií, rovnako ako zníženie emisií skleníkových plynov a ďalších súvisiacich vplyvov na životné prostredie. Prináša výhody v podobe zníženia nákladov na energiu prostredníctvom systematického riadenia energie. Nahrádza povinnosť vykonaťenergetický audit pre veľký podnik, čím sa šetria prostriedky.

Cieľ     
Zlepšiť hospodárenie s energiami, zvýšiť energetickú účinnosť, analyzovať použitie energií a optimalizovať procesy s cieľom efektívneho využitia energií a zníženia spotreby..

Cieľová skupina
Pracovníci zodpovední za spoluprácu so zákazníkmi i dodávateľmi v rámci všetkých projektov, ktorých výstupy sa realizujú pre koncern VW. Špecialisti z úseku kvality, procesní inžinieri, technológovia, produktoví aj projektoví manažéri a riadiaci pracovníci zo všetkých oblastí.

Obsah školenia
Výklad požiadaviek ISO 50001:2018
Kontext spoločnosti, vodcovstvo, manažment rizík, manažment zmien
Riadenie energetickej účinnosti
Energetický manažment v kontexte nákupu a obstarávania
Hodnotenie výkonnosti, ukazovatele, ciele, referenčná úroveň
Aplikácia požiadaviek ISO 50001:2018 v praxi
Integrácia ISO 50001:2018 s ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 a 9001:2015

Doklad o absolvovaní 
Certifikát o absolvovaní školenia

Cena 
349,- eur bez DPH


Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Registrácia


Informácie o Vás


Informácie o účastníkovi (ak sú odlišné)

  Refresh Captcha