Metrológia v organizácii 29.4.2021 online

Úvod do podnikovej metrológie

Cieľom školenia je objasniť Vám na praktických príkladoch požiadavky metrológie v nadväznosti na právne predpisy EÚ a SR a pripraviť Vás na vykonávanie metrologických činností v organizácii. Účastník získa prehľad o náplni práce podnikového Metrológa, naučí sa správnej starostlivosti o meradlá, ako aj ich správnom používaní a v neposlednom rade sa naučí vyhodnocovať kalibračné listy po návrate meradiel z kalibrácie. Zároveň dostane veľa praktických rád ako plniť funkciu podnikového Metrológa.

Obsah školenia
História metrológie
Metrologické pojmy a definície
Zákon o metrológii 157/2018
Rozdelenie meradiel
Akreditované kalibračné laboratória
Interná kalibrácia
Neistoty merania
Evidencia meradiel
Intervaly kalibrácie
Proces merania a kalibrácie
Praktické ukážky kalibračných listov
Odčítanie nameraných hodnôt z analógových meradiel

Cieľová skupina
začínajúci, ale aj skúsení pracovníci zodpovední za metrologické zabezpečenie v spoločnosti

Doklad o absolvovaní 
Certifikát o absolvovaní školenia

Cena pre účastníka
229,- eur bez DPH

Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Registrácia


Informácie o Vás


Informácie o účastníkovi (ak sú odlišné)