CQI-23-2 Special Process: Molding System Assessment - 2nd Edition

Hodnotenie procesov formovania plastov, 2. 7. 2024 online
Táto norma je doplnkom IATF 16949 podľa „požiadaviek špecifických pre zákazníka“ a je platná pre všetkých dodávateľov automobilového priemyslu na celom svete, ktorí podpísali dohodu o nákupe, dodávke a / alebo kvalite v celom dodávateľskom reťazci.

Vo svojom druhom vydaní poskytuje spoločný prístup k systému riadenia plastových výliskov pre automobilovú výrobu a diely. Hodnotenie formovacieho systému CQI-23 je samohodnotenie procesov formovania plastov a musí sa vykonávať minimálne 1 x ročne.

Cieľ školenia
Cieľom školenia je získať prehľad o procesných požiadavkách, ktoré musí vaša organizácia dodržiavať a pripraviť vás na vykonanie hodnotenia formovacieho systému, aby ste sa uistili, že poskytujete neustále zlepšovanie, s dôrazom na prevenciu defektov a zníženie variácií a odpadu v dodávateľskom reťazci.

Cieľová skupina
členovia tímu zapojení do systému riadenia formovania plastov

Obsah
• Predstavenie požiadaviek na postupy a frekvencie posudzovania
• Predstavenie procesu interného hodnotenia a kvalifikácie hodnotiteľov
• Ukážka kontroly postupu hodnotenia, kontrolné zoznamy a osvedčené postupy
• Ako viesť audit, aktuálny formulár CQI 23-2

Doklad o absolvovaní
Certifikát o absolvovaní školenia „CQI-23-2 Special Process - Molding System Assessment (Hodnotenie procesov formovania plastov)“.

Cena školenia
389,- eur bez DPH

Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Registrácia


Informácie o Vás


Informácie o účastníkovi (ak sú odlišné)

  Refresh Captcha