CQI-9 Special Process: Heat Treat System Assessment

Hodnotenie tepelného spracovania, 4. 10. 2024 online
Procesy tepelného spracovania sú zaradené medzi špeciálne procesy. Posudzovanie špeciálnych procesov vyžaduje odbornosť hodnotiteľov. Za účelom zjednotenia hodnotiaceho postupu bol technickým výborom združenia odborných skupín automobilového priemyslu AIAG vypracovaný dokument CQI-9..

Cieľ školenia
Cieľom školenia je zoznámenie sa s dokumentom, požiadavkami CQI 9 a podporovať schopnosť dodávateľa tepelného spracovania stále hodnotiť existujúci stav a vyhľadávať slabé miesta a príležitosti, ktoré možno zlepšiť a využiť pre ústretovejšie porozumenie požiadaviek zákazníka aj pre zlepšenie výsledkov vlastných procesov.
Cieľová skupina
Školenie je určené nielen budúcim audítorom (hodnotiteľom) tepelného spracovania ale aj ostatným užívateľom CQI-9. Školenie je vhodné aj dodávateľom a odberateľom procesov tepelného spracovania kovov, ktorí sú v reťazci automobilového, leteckého a ďalších špeciálnych odborov priemyslu.

Obsah
• Účel a význam CQI-9
• Štruktúra CQI-9
• Požiadavky na hodnotiteľov
• Dotazník HTSA
• Meracie prístroje a zaistenie rovnomernosti teplôt
• Audit výrobku
• Audit procesov podľa tabuliek A, B, C, D, E, F, G, H
• Záver –diskusia

Doklad o absolvovaní
Certifikát o absolvovaní školenia „CQI-9 Special Process: Heat Treat System Assessment - Hodnotenie tepelného spracovania“.

Cena školenia
389,- eur bez DPH 

Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Registrácia


Informácie o Vás


Informácie o účastníkovi (ak sú odlišné)

  Refresh Captcha