IATF 16949:2016

základné znalosti, 1. 7. 2024 online
Norma IATF 16949:2016 predstavuje medzinárodný štandard v oblasti riadenia kvality v automobilovom priemysle. Vo veľkej miere zohľadňuje špecifické požiadavky zákazníka a považuje sa za akýsi dodatok k ISO 9001. Harmonizuje rôzne systémy posudzovania a certifikácie v globálnom dodávateľskom reťazci pre automobilový priemysel. Stanovuje požiadavky systému manažérstva kvality pre návrh, vývoj a sériovú výrobu. Umožňuje neustále zlepšovanie ako aj prevenciu vád a znižovanie strát v dodávateľskom reťazci.

Cieľ školenia
Účastníci tohto základného školenia sa zoznámia s požiadavkami normy IATF 16949, oboznámia sa s jednotlivými kapitolami a získajú encyklopedické znalosti využiteľné v ich práci.

Cieľová skupina
Školenie je určené novým pracovníkom spoločnosti, resp. pracovníkom v oblasti riadenia kvality, logistickým špecialistom, pracovníkom plánovania a vývoja, personálu v sekcii ľudských zdrojov, personálu pre rozvoj dodávateľov, personálu pre zaistenie spokojnosti zákazníka, ale aj pracovníkom údržby.

Obsah
• Základné princípy systému manažmentu kvality
• Riadenie procesu a procesný prístup v automobilovom priemysle
• Manažment rizík v systéme manažmentu kvality
• Požiadavky IATF 16949:2016
• Jednotlivé kapitoly
• Encyklopedické poňatie jednotlivých bodov , kapitol normy
Doklad o absolvovaní
Certifikát o absolvovaní školenia „IATF 16949:2016 základné znalosti“.

Cena školenia
349,- eur bez DPH

Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Registrácia


Informácie o Vás


Informácie o účastníkovi (ak sú odlišné)

  Refresh Captcha