APQP Plánovanie kvality produktu / RGA Zaisťovanie stupňov zrelosti pre nové diely, 17.2.2020 Banská Bystrica

Základné informácie
Školenie sme vytvorili predovšetkým pre uchádzačov o skúšku VDA 6.3, pri ktorej je vyžadovaná znalosť základných nástrojov kvality (APQP, PPAP, SPC, MSA a FMEA) minimálne v dĺžke 2 dní. Vzhľadom na odbornosť tém toto školenie realizujeme vo väčšom rozsahu čo priniesie účastníkom viac informácií k daným témam ako aj väčší priestor na kladenie otázok a diskusiu. V konečnom dôsledku sme presvedčení, že budete na skúšku VDA 6.3 dobre pripravení a získate dobrú znalostnú úroveň daných tém.

Cieľ
Cieľom školenia je podanie základných informácií pre účely oboznámenia sa s danou témou ako základným nástrojom kvality. 

Proces APQP je široko akceptovaným prístupom pri zavádzaní nových produktov. Použitie všetkých 5 fáz APQP predstavuje osvedčenú stratégiu pre úspešné zavádzanie nových a revízie existujúcich produktov. Je to komplexná stratégia, ktorá nás plynulo prevádza od konceptu cez dizajn až po výrobné skúšky. Zabezpečuje udržanie nepretržitej výroby s minimálnou úrovňou chybovosti, prepracovania a problémov.

Naučíte sa efektívne využívať metódy plánovania kvality výrobku a tvoriť kontrolné plány. Budete schopný komplexne a efektívne plánovať procesy výroby. Naučíte sa systematizácii.

  • zistíte viac o výhodách aplikácie zaistenia stupňov zrelosti podľa VDA
  • pochopíte neustále meniace sa výzvy procesu tvorby produktov
  • spoznáte kľúčové reporty, ciele a faktory úspešnosti zaistenia stupňov zrelosti podľa VDA
  • budete schopný vytýčiť typický eskalačný proces


Cieľová skupina
Zodpovední vedúci a pracovníci, ktorí si chcú osvojiť alebo prehĺbiť poznatky v oblasti plánovania kvality. Uchádzači o skúšku VDA 6.3.

Cena
199,- eur bez DPH

 


Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Registrácia


Informácie o Vás


Informácie o účastníkovi (ak sú odlišné)