AIAG&VDA PFMEA inšpektor/workshop, 5.-6.2.2020 Banská Bystrica

Analýza FMEA je jednou z metód riadenia rizika implementovaná už vo fázach vývoja produktu alebo procesu. Je systematickou analytickou metódou, ktorá pomáha identifikovať technické riziká a definovať opatrenia pre ich zmierňovanie. Prispieva k minimalizovaniu náklady a uspokojeniu potrieb zákazníkov. Zahŕňa ponaučenia z predchádzajúcich FMEA, čím uľahčuje nábehy na nové projekty.

FMEA inšpektor je rozšírený modul v podobe workshopu, doplnený o problem solving proces. Zahŕňa samotné spracovanie FMEA. Je zameraný na procesnú FMEA. Rola inšpektora je spôsobilá overiť metodickú správnosť a praktickú funkčnosť FMEA na odbornej úrovni, ako aj posúdiť nezávislosť vedúceho FMEA. Naši skúsení školitelia Vám prakticky ukážu, ako rozvíjať FMEA, alebo ako podporovať už existujúce postupy.

Cieľ školenia                       
Cieľom školenia je oboznámiť sa so zmenami pri analýze FMEA podľa nového vydania AIAG&VDA FMEA z júna 2019. Doplniť účastníkom existujúce vedomosti o nový pohľad a možnosti tejto analýzy. Precvičiť si tvorbu FMEA na praktických príkladoch. 

Cieľová skupina
Modul je vhodný pre členov FMEA tímu a pre všetkých, ktorí sú súčasťou projektov a základné vedomosti o metodike FMEA získali v praxi.

Obsah
Predstavenie základného konceptu harmonizovanej FMEA.

 • Metóda FMEA všeobecne, cieľ a obmedzenia
 • Integrácia FMEA v podniku
 • FMEA tím, úlohy
 • Zmeny v DFMEA, PFMEA a nová MSR- FMEA
 • Metodicky postup tvorby:  3 základné oblasti, 7 krokov analýzy
 • Bodovacie tabuľky na hodnotenie S,O,D, zmeny voči zaužívaným AIAG, VDA tabuľkám
 • Riadenie rizika - AP, optimalizácia
 • Dokumentácia výsledkov, zmeny v tlačivách FMEA
 • Komunikácia výsledkov, neustále zlepšovanie, reporting
 • Nástroje kvality odporúčané počas analýzy
 • Najčastejšie chyby pri analýze
 • Prepojenie FMEA s Control plánom, kritické charakteristiky (CC,SC)
 • Precvičovanie na príkladoch vo dvojiciach
 • Skupinová práca 


Cena
299,- eur bez DPH


Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Registrácia


Informácie o Vás


Informácie o účastníkovi (ak sú odlišné)