ISO 19011:2018, 11.3.2020, Banská Bystrica

Základné informácie
Revidovaná norma ISO 19011:2018 – Návod na auditovanie systémov manažérstva ponúka jednotný a harmonizovaný prístup, ktorý umožňuje efektívne auditovanie viacerých systémov manažérstva organizácie. Dôraz kladie na riadenie rizík v normách systémov manažérstva, ako aj na trhu.  Rozširuje ďalšie oblasti procesu auditovania, ako napríklad správa audítorského programu a vykonávanie auditu. 

Cieľ     
Cieľom seminára je oboznámiť záujemcov s novými požiadavkami na kompetenciu interného audítora a ďalším využitím revidovanej normy ISO 19011:2018 pri plánovaní a realizácii interných auditov vrátane praktických príkladov.

Cieľová skupina
Interní aj externí audítori systému manažérstva kvality. Vhodné aj pre pracovníkov stredného manažmentu firiem s takto implementovaným systémom.

Cena školenia
199,- eur bez DPH

Odborný garant
Ing. Ivo Šnajdr

 

Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Registrácia


Informácie o Vás


Informácie o účastníkovi (ak sú odlišné)