ISO 19011:2018

Norma ISO 19011 je štandardizovaný rámec v podobe súboru usmernení (nie požiadaviek) na zostavenie štruktúry auditov systému riadenia. Je zosúladená so spoločnou štruktúrou, ktorú používajú systémy riadenia ISO, a tým uľahčuje integráciu viacerých systémov riadenia použitím existujúcich znalostí a krokov potrebných na implementáciu. 

Definuje 7 kľúčových zásad, ktoré umožňujú audítorom pracujúcim nezávisle jeden od druhého dosiahnuť podobné závery za podobných okolností. Špecializuje sa na audity prvou a druhou stranou. Audit ISO pozostáva z niekoľkých kľúčových etáp: plánovanie, riadenie, príprava, proces, zhromažďovanie dôkazov, vyhodnotenie audítorských dôkazov na základe audítorských kritérií, ukončenie auditu, kompetencia a hodnotenie audítorov. Každá z týchto etáp zahŕňa rôzne čiastkové úlohy a požiadavky v závislosti od konkrétnej normy, podľa ktorej sa vykonáva audit.

Zhrňme si krátko typy auditov:

First-party audit
(audit 1. stranou)
Je to jednoducho interný audit, ktorý vykonáva samotná organizácia za účelom hodnotenia a analýzy svojich vlastných systémov riadenia. Audity prvej strany sa môžu vykonať aj ako príprava na audit tretej strany. Nevedú k certifikácii ISO.

Second-party audit (audit 2. a 3. stranou)
Vykonáva sa na žiadosť príslušných zainteresovaných strán mimo organizácie, ako sú zákazníci alebo zmluvné organizácie v mene zákazníka. Je zvyčajne formálnejší ako audit prvej strany, pretože ovplyvňuje vzťahy so zákazníkmi.

Third-party audit (audit 3. stranou)
Vykonávajú ho nezávislé organizácie (napríklad certifikačné spoločnosti) a nedochádza pri ňom ku konfliktu záujmov, Zákazníci môžu požiadať o audity tretích strán zvyčajne s cieľom overiť, či spĺňate niektoré špecifické požiadavky. Na získanie certifikácie ISO je možné použiť iba audity tretích strán.

Certifikát o absolvovaní školenia ISO 19011 je nevyhnutný pre žiadateľov o skúšku pre audítorov VDA 6.3.

Školenie na tému ISO 19011 nájdete aj v našej ponuke open školení.