Informácie o spracúvaní osobných údajov
podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“).


Prevádzkovateľ osobných údajov:
Obchodné meno: QMS Slovakia s.r.o.
Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu v Banskej Bysrici v odd. Sro,
Vložka číslo: 30897/S
Sídlo: Janka Kráľa 1, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 50588303
IČ DPH: SK2120390910


Kontaktné údaje zodpovednej osoby: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Účely spracúvania osobných údajov: 
  • uzatváranie, evidencia a správa zmlúv, vrátane starostlivosti o klienta,
  • spracúvanie osobných údajov v rámci účtovníctva,
  • ponuka produktov a služieb v rámci marketingu,
  • správa registratúry

 

Právny základ: 
Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je zmluva medzi spoločnosťou a obchodným partnerom a súhlas - najmä pre účely marketingu.

 

Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje: 
- poskytovatelia IT služieb
- advokátske kancelárie
- účtovné spoločnosti

 

Doba uchovávania osobných údajov:
počas trvania zmluvného vzťahu a po dobu 10 rokov od skončenia zmluvného vzťahu v zmysle príslušných právnych predpisov. Spracúvanie osobných údajov v prípade udelenia súhlasu je možné len počas doby, na ktorú bol súhlas udelený. 

Práva dotknutej osoby: 
• právo na prístup a na informácie k svojím osobným údajom,
• právo na opravu osobných údajov,
• právo na vymazanie osobných údajov (právo "na zabudnutie"),
• právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
• právo na prenosnosť osobných údajov,
• právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
• právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.
• právo odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania)
• právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi na emailovej adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Kategórie spracúvaných osobných údajov: 
Rozsah, prípadne zoznam spracúvaných osobných údajov klientov vyplýva zo zmluvnej dokumentácie alebo je uvedený v súhlase so spracúvaním osobných údajov. Spoločnosť spracúva osobné údaje v takom rozsahu, aký je nevyhnutný na splnenie účelu ich spracúvania.

 

Zdroj, z ktorého pochádzajú osobné údaje:
V prípade, ak nie sú osobné údaje získané priamo od dotknutej osoby, zdrojom týchto údajov je osoba - zamestnávateľ, ktorý uzatvára zmluvu s prevádzkovateľom