Konzultácia / poradenstvo na certifikačný audit IATF 16949:2016

Certifikácia IATF 16949 garantuje dôveryhodnosť a spoľahlivosť firmy ako dodávateľa a poskytuje spoločnosti konkurenčnú výhodu v prípade získavania kontraktov na lokálnej rovnako ako aj globálnej úrovni. IATF 16949 certifikát potvrdzuje, že vaša spoločnosť bola auditovaná podľa požiadaviek tohto štandardu a príslušné špecifické požiadavky zákazníkov sú plnené.

Cieľ poradenstva je navigovať zodpovedných pracovníkov a pripraviť vašu spoločnosť na certifikáciu podľa požiadaviek IATF 16 949 s cieľom úspešnej realizácie samotného procesu certfikácie. Poradenstvo je vhodné pre zamestnancov, ktorí uplatňujú systém manažérstva kvality podľa normy IATF 16949:2016 a vykonávajú resp. budú vykonávať funkciu manažér kvality alebo interný audítor. Manažéri, ktorí riadia SMK podľa požiadaviek normy IATF 16949:2016.

Poradenstvo zahŕňa

  • Verifikácia súčasnej dokumentácie vo väzbe na požiadavky normy
  • Analýza všetkých odchýlok v systéme
  • Výber vhodných nástrojov pre hodnotenie kvality produktov, výkonnosti procesov a systému manažérstva kvality
  • Návrh opatrení a zmien
  • Podpora tímu pre úspešnú certifikáciu IATF: Konzultácie s projektovým tímom a dohľad nad spracovaním dokumnetácie
  • Nácvik interého auditu (v prípade 2 dní podpory)
  • Spätná väzba pre nevyhnutné korekcie v zmysle dosiahnutia certifikáci

Trvanie 1 alebo 2 dni