Zmocnenec za bezpečnosť a zhodu produktu

Požiadavka na bezpečnosť produktu sa stala súčasťou špecifických požiadaviek všetkých OEM a je integrovaná v IATF 16949. Bola definovaná nová úloha "Zmocnenec za bezpečnosť a zhodu produktu (PSCR)". Kurz nadväzuje na úlohy "Zmocnenca za bezpečnosť produktu (PSB)".

Zahŕňa prvky novej vydanej príručky VDA – Integrita produktu a je zameraný na celý dodávateľský reťazec bez ohľadu na zákazníka. Cieľovou skupinou sú prevažne vedúci pracovníci a pracovníci v dodávateľskom reťazci automobilového priemyslu, ktorí majú byť alebo už sú menovaní do funkcie Zmocnenca za bezpečnosť produktu, prípadne všetci pracovníci, ktorí môžu svojou činnosťou ovplyvniť bezpečnosť alebo zhodu produktu. Pokiaľ už pracovník absolvoval školenie PSB a predloží platné osvedčenie nie staršie ako 2 roky, postačuje mu 1-denný kurz. Cieľom školenia je upozorniť na základné zákonné povinnosti dodávateľa, povinnosti súvisiace s návrhom, výrobou a dodávaním výrobku vrátane riešenia situácie pri zaistení závady ohrozujúcej bezpečné používanie výrobku, ako aj vysvetliť úlohu Zmocnenca pre bezpečnosť a zhodu výrobku. Absolvovaním kurzu splníte jeden zo špecifických požiadaviek OEM ako aj požiadavky v IATF 16949 (článok 4.4.1.2). Budete schopní kvalifikovane identifikovať riziká, rozpoznať, minimalizovať a riadiť ich v projektoch vývoja produktu a návrhu výrobného procesu..