CQI-8 Layered Process Audit


Cieľ školenia
Hlavným cieľom školenia je poznať princípy a druhy auditov, so zameraním na LPA audity. Pochopiť, čo je cieľom a prečo robiť LPA audity. Účastník získa praktické schopnosti a pozná princípy a postupy pri LPA audite.

Cieľová skupina 
budúci audítori, ktorí budú tvoriť audítorský tím (zostavení z osôb zodpovedných za jednotlivé procesy) pričom by mal pozostávať s členov radových zamestnancov až po členov najvyššieho vedenia – majú zastupovať všetky oblasti organizácie

*budúci členovia audítorského tímu  (zamestnanci organizácie) nemusia absolvovať kurzy pre interných audítorov systému, procesu a výrobku ale mali by porozumieť metodike LPA auditov