Firemná integrita a etické hodnoty

Tréning je orientovaný na uvedomenie si dôležitosti firemnej integrity, etických hodnôt na pracovisku v každodennom pracovnom živote a usmernenie správania sa v rámci konkrétnej spoločnosti. Etika nás vedie k prijímaniu správnych rozhodnutí, a to i za náročných okolností či pod tlakom. Je základom dôvery verejnosti a v konečnom dôsledku i hodnovernosti.

Tréningové prínosy:

 • zvýšenie etických hodnôt
 • zvýšenie výkonnostných hodnôt
 • Spoločenská a sociálna angažovanosť
 • rozšírenie repertoáru techník tvorivého riešenia problémov
 • rešpekt a úprimnosť
 • protikorupčné zásady 

Obsahová náplň

 • Integrita: ako sa správať voči všetkým zainteresovaným stranám (zákazníkom, akcionárom, pracovníkom, dodávateľom, subdodávateľom, úradom, konkurentom, médiám) a voči spoločnosti ako celku.
 • Vedomie zodpovednosti: ako zaistiť plnenie záväzkov a vedieť prebrať osobnú zodpovednosť za svoje konanie. Sľubujeme len to, čo môžeme dodržať.
 • Čestnosť: ako jednať zdvorilo a v súlade s našimi záujmami. Harmónia v pracovnom prostredí, ktorú docielime čestným správaním, a v ktorom sa nevyskytuje obťažovanie akéhokoľvek druhu.
 • Dodržiavanie právnych noriem a predpisov (Compliance): Uznávame význam všetkých relevantných zákonov, ako aj všetkých interných a externých predpisov, smerníc a štandardov a dodržujeme ich. Vyžadujeme, aby sa nadriadení správali príkladne a zaväzujeme sa vytvárať prvotriedne prostredie na kontrolu a dodržiavanie právnych noriem a predpisov.
 • Transparentnosť: s našimi partnermi udržujeme konštruktívny, transparentný a otvorený dialóg založený na rešpekte a profesionalite. Výhody ombudsmana.
 • Etika a zásady
 • Etický výbor a jeho zloženie
 • Konflikty záujmov, externá činnosť

Základ je komunikácia:

 • Komunikujeme otvorene, transparentne a proaktívne.
 • pracovníkov informujeme pred alebo súčasne s ostatnými zainteresovanými stranami.
 • Zásadne neposkytujeme žiadne informácie o vzťahoch so zákazníkmi, o záležitostiach týkajúcich sa jednotlivých pracovníkov, o konkurencii ani o prebiehajúcich šetreniach.
 • Nekomentujeme neoverené informácie.

Trvanie školenia: 1 deň

Cieľová skupina:
Všetci pracovníci, ktorí chcú nájsť hlbší význam integrity a etických hodnôt