Účinná komunikácia s audítorom

Pri účasti na audite sú technické znalosti veľmi dôležité. Treba si však uvedomiť aj psychologické faktory spojené s priebehom auditu. Audity vyžadujú vysoký stupeň efektívnej komunikácie, ak majú byť úspešné, najmä pri konfliktných situáciách, ale aj všeobecne počas celého procesu auditu zohrávajú rozhodujúcu úlohu dialógové schopnosti a komunikácia.

Cieľ školenia:
Cieľom tréningu je zlepšiť komunikačné zručnosti účastníkov pre efektívnu komunikáciu s audítorom, zvlášť pri procesných alebo systémových interných, či externých auditoch. Účastníci sa oboznámia s dôležitosťou zrozumiteľnej prezentácie informácií, argumentácie a ovládania asertívnych techník. Naučia sa profesionálne zvládať záťažové situácie a emócie v komunikácii s audítorom.

Cieľová skupina 
Tréning je určený pracovníkom, ktorí bývajú prítomní na interných, resp. externých auditoch procesných, či systémových.

Obsah

 • Vyjasnenie východísk audítora
 • Osobnosť audítora
 • Spôsob vykonávania auditu
 • Zvládanie kríz
 • Predchádzanie krízam
 • Verbálna a neverbálna komunikácia
 • Nečisté triky
 • Chyby pri vyjednávaní
 • Rady na dosiahnutie dohody
 • Doplnkové témy:
  Cyklus neustáleho zlepšovania PDCA, základ systému manažmentu
  Vybrané pojmy z ISO 9001 a IATF 16949

Lektor a odborný garant školenia
Je skúsený systémový audítor s výbornými komunikačnými a lektorskými zručnosťami

Doklad o absolvovaní
Po úspešnom absolvovaní školenia a úhrade faktúry získajú účastníci Certifikát o absolvovaní kurzu  “Účinná komunikácia s audítorom”

Trvanie školenia
1 deň