Komunikácia v krízových situáciách

Cieľ:

 • porozumenie zákonitostiam vzniku, rozvoja a zvládania krízových situácií a konfliktov na pracovisku,  s daňovým subjektom pri daňových kontrolách, osobnom jednaní,  telefonických rozhovoroch a miestnom zisťovaní
 • sebapoznanie a sebareflexia – uvedomenie si svojich silných a slabých stránok a získanie osobnej spätnej väzby použiteľnej pre korekciu neefektívnych postupov a rozšírenie repertoáru taktík zvládania problémových situácií
 • praktický nacvik zručností potrebných k efektívnemu zvládaniu problémových situácií, uspokojivému - konštruktívnemu riešeniu konfliktov a eliminácii nekonštruktívneho správania prípadne negatívnych emócií

 

Cieľová skupina:

Zamestnanci a manažéri zo všetkých oblastí výrobnej aj nevýrobnej sféry.

 

Tréningové prínosy:

 • efektívnejšie postupy v jednaní
 • lepšia orientácia v reálnych situáciách – porozumenie ich dynamike
 • konštruktívnejšie a efektívnejšie správanie
 • rozšírenie repertoáru taktík na zvládanie a rozpustenie  agresivity a iných negatívnych reakcií
 • prevencia zbytočného napätia
 • lepšie zvládanie emócií – sebakontrola
 • zníženie stresu

 

Obsah:

 1. E – learning: teoretické aspekty riešenia problémových situácií a zvládania sprievodného stresu
  • príčiny konfliktov a dynamika konfliktu: konfliktná špirála
  • prevencie konfliktu – eliminácia zdrojov nedorozumenia
  • základné stratégie riešenia konfliktu – ich výhody a nevýhody
  • 5 spôsobov riešenia konfliktu a ich praktické uplatnenie
  • efektívne postupy k neutralizácii nekonštruktívneho a problémového správania (agresívneho, manipulatívneho, provokačného, úzkostného príp. iného)
  • verbálna a neverbálna komunikácia - jazykové kľúče, vhodné slová, nevhodné techniky –  čoho sa vyvarovať
  • spôsoby efektívneho riadenia rozhovoru
  • pružné a efektívne zvládanie typických námietok
  • argumentácia a práca s otázkami
  • stres a techniky zvládania stresu – zvyšovania odolnosti voči stresu, , psychohygiena, relaxačné cvičenia
 2. E – learning: sebapoznanie
  • dotazník zameraný na relevantné osobnostné charakteristiky (zameranie dotazníka, podrobnosti jeho administrácie a hlavne interpretácie navrhujeme osobne prerokovať, pretože máme záujem poskytnúť spoľahlivé metódy a vyhnúť sa riziku nesprávnej interpretácie kvantifikovaných výsledkov)
 3. Praktický tréning
  • význam sebapoznania - diskusia a aplikácia výsledkov dotazníka
  • praktický nácvik konkrétnych situácií s videofeedbackom a feedbackom účastníkov a lektora
  • pomenovanie použitých postupov a taktík - ich rozšírenie o iné alternatívy
  • krátke cvičenia sprostredkujúce pochopenie kľúčových stratégií a taktík riešenia problémových situácií z teoretickej časti
  • zvládanie stresu – identifikácia osobných stresorov a ich eliminácie
  • zvyšovanie odolnosti voči stresu a relaxačné cvičenia
  • prvá pomoc v stresovej situácii

 

Trvanie:

2 dni.

 

Požiadavky:

Nie sú potrebné žiadne špeciálne predpoklady.

Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva namietať spracovanie vašich osobných údajov (článok 21 GDPR), je možné kedykoľvek získať od našich poradcov na spracovanie osobných údajov.