D/TLD prepojenie teórie s praxou

D/TLD diely prechádzajú celým systémom od zadania nového projektu až po sledovanie v sériovej výrobe. Sú jasne definované zákazníkom vrátane kontrolných metód a ich vyhodnocovania. Školenie je exkluzívne aj faktom nastavenia myslenia pracovníkov s dosahom na pochopenie súvislostí, aký má dosah D – znak vo výkrese – od zabezpečenia procesu po dokumentáciu. Na slovenskom trhu ide o exkluzívne poňatie tematiky, prácu s reálnymi dielmi a výkresmi. Účastníci budú pracovať s prázdnymi templatmi kontrolného plánu, s návodkami, záznamami o kontrole atď. a následne budú dopĺňať charakteristiky, namerané hodnoty, označenie dokumentácie atď.

Čo sa naučíte
Jedná sa o praktickú ukážku používania technickej dokumentácie a previazanosť s požiadavkami zákazníka. Úspešný absolvent školenia pochopí dôležitosť D/TLD charakteristík v súvislosti s požiadavkami zákazníka, prácu s nimi v nadväzujúcej dokumentácii používanej v spoločnosti a pri schvaľovaní výrobkov.

Koncepcia
Workshop je rozdelený na teoretický a praktický deň. Teoretická časť pozostáva z týchto bodov:

  • Formely Q, Lastenheft Škoda Auto, Lastenheft Brands – Audi, Porsche, Bentley
  • Rozdelenie požiadaviek – kvalita, logistika, nové projekty, výroba, údržba, nákup
  • Vzájomné väzby medzi oddeleniami, prelínanie požiadaviek medzi oddeleniami vrátane evidencie a archivácie
  • Väzby na jednotlivé pozície, prípadne na role vo firme ako – metrológ, zmocnenec pre bezpečnosť, interný audítor, audítor dodávateľov
  • Spoločné identifikovanie D-TLD znakov na výkrese, diskusia o požiadavkách pre jednotlivé pozície
  • Kompetencie a zodpovednosti pracovníkov ´
  • Požiadavky na laboratórium, meraciu techniku, vyhodnotenie, 3D
  • Požiadavky na dodávateľov – vplyv nakupovaných materiálov/dielov/komponentov na D/TLD znak, presun požiadaviek na dodávateľov po vyhodnotení rizík, procesný a výrobkový audit