Upgrade VDA 6.3 podľa zmien z r. 2023, 11. 3. 2024, online nelicencované školenie

Štandard procesného auditu VDA 6.3 je jedným z najdôležitejších medzinárodne používaných štandardov v automobilovom priemysle. Jeho osvedčený princíp analýzy procesov založených na rizikách už roky významne prispieva k riadeniu kvality v automobilovom dodávateľskom reťazci.
V aktuálnom treťom vydaní z januára 2023 sú uvedené zmeny týkajúce sa aktualizácie dotazníka, zmeny vo vyhodnotení, v analýze potenciálu a ďalšie úpravy. Pri aplikačných otázkach sa musia brať do úvahy špecifické požiadavky zákazníka.

Cieľ školenia
Cieľom školenia je zoznámiť účastníkov so všetkými zmenami VDA 6.3 oproti vydaniu z r. 2016 a to vrátane úprav dotazníka, zmien hodnotenia a zmien potenciálnej analýzy.

Cieľová skupina
Školenie je vhodné pre každého, kto chce získať prehľad o aktuálnych zmenách v norme VDA 6.3,

Na školení sa naučíte:
• Zmeny oproti verzii 2016 všeobecne
• Zmeny požiadaviek na audítorov, napr. poznámky o vykonávaní auditov na diaľku Upravený obsah dotazníka vrátane zmien minimálnych požiadaviek
• doplnené požiadavky týkajúce sa nákupných činností do P3 a P4
• Zmeny vo výpočte výsledkov
• Vypustenie niektorých kapitol - Kapitola 4 („Proces auditu“), Kapitola 8 („Služby auditu procesov“), Kapitola 10 („Najlepšie postupy/získané ponaučenia“)
• VDA 6.3 potenciálna analýza – prerozdelenie niektorých otázok
• Aktualizácia správy z auditu, dokumentácia a finálne správy

Doklad o absolvovaní
Certifikát o absolvovaní školenia „Upgrade VDA 6.3 podľa zmien z r. 2023“.

Cena školenia
349,- eur bez DPH


Cena zahŕňa školiace materiály v elektronickej pdf. forme pre každého účastníka. Školenie bude prebiehať online formou od 8:00 do 14:00 hod.) vrátane prestávok. V časovom harmonograme sa počíta s krátkymi prestávkami a s 30-minútovou obednou prestávkou.
 Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Registrácia


Informácie o Vás


Informácie o účastníkovi (ak sú odlišné)

  Refresh Captcha