Metódy plánovania kvality výrobku a tvorba kontrolných plánov

APQP/RGA Plánovanie kvality, Zaisťovanie stupňov zrelosti, 29.-30.6.2020 Banská Bystrica

Základné informácie
Plánovanie kvality je dôležitou súčasťou fungujúceho systému manažérstva kvality. Pre zabezpečenie bezproblémovej sériovej výroby je vhodné zaoberať sa kvalitou už vo fáze plánovania. Proces APQP je široko akceptovaným prístupom pri zavádzaní nových produktov. Použitie všetkých 5 fáz APQP predstavuje osvedčenú stratégiu pre úspešné zavádzanie nových a revízie existujúcich produktov. Je to komplexná stratégia, ktorá nás plynulo prevádza od konceptu cez dizajn až po výrobné skúšky. Zabezpečuje udržanie nepretržitej výroby s minimálnou úrovňou chybovosti, prepracovania a problémov.

Cieľ
Budete schopný komplexne a efektívne plánovať procesy výroby a naučíte sa systematizácii.

  • zistíte viac o výhodách aplikácie zaistenia stupňov zrelosti podľa VDA
  • pochopíte neustále meniace sa výzvy procesu tvorby produktov
  • spoznáte kľúčové reporty, ciele a faktory úspešnosti zaistenia stupňov zrelosti podľa VDA
  • budete schopný vytýčiť typický eskalačný proces

Cieľová skupina
Zodpovední vedúci a pracovníci, ktorí si chcú osvojiť alebo prehĺbiť poznatky v oblasti plánovania kvality. 

Cena
329,- eur bez DPH

 

Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Registrácia


Informácie o Vás


Informácie o účastníkovi (ak sú odlišné)