Zodpovednosť za výrobok a integrita produktu

PSCR nelicenc 27.9.2021 online

Základné informácie
Každá organizácia v dodávateľskom reťazci automobilového priemyslu je povinná zabezpečiť bezpečnosť a zhodu svojich výrobkov. Na tento účel je potrebné dodržiavať súčasné právne predpisy príslušnej krajiny o integrite výrobkov, pričom musia byť splnené aj opodstatnené bezpečnostné očakávania širokej verejnosti. Na to, aby sme si porozumeli mnohým požiadavkám adresovaným zástupcovi pre bezpečnosť výrobkov, sú potrebné komplexné informácie a kvalifikácia. Skúmajú sa hlavné témy integrity produktu a v rámci piatich modulov sa rozvíja kompetencia ako zástupcu pre bezpečnosť výrobkov.

Cieľová skupina
Manažéri, špecialisti a personál, ktorý môže svojou činnosťou ovplyvniť vznik chyby, ktorá spôsobí zákazníkom škodu.

Cieľ školenia         
Riešia sa zodpovednosti v celom dodávateľskom reťazci od vývoja cez výrobu a použitie až po koniec zamýšľaného použitia. Po úvode k téme je diskutovaná organizácia integrity produktu, integrity produktu v životnom cykle produktu, návod na nezhody produktu a príklady nástrojov a metód.

Doklad o absolvovaní 
Certifikát o absolvovaní školenia

Cena 
249,- eur bez DPH

 

Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Registrácia


Informácie o Vás


Informácie o účastníkovi (ak sú odlišné)