Portfólio tréningov kvality a soft skills  16. 5. 2022 / 8:00-12:00 online webinár

Povinnosti poskytovať údaje ECHA sa týkajú nasledovných spoločností:

 • EÚ výrobcovia a montážne podniky,
 • Dovozcovia do EÚ,
 • EÚ distribútori výrobkov a ďalšie zúčastnené strany dodávateľského reťazca.

Spoločnosti dodávajúce výrobky na trh EÚ obsahujúce látky vysokého záujmu (substances of very high concern (SVHCs)) uvedené v Kandidátskom zozname v koncentrácii vyššej ako 0.1% hmotnostných (w/w) v predmetnom výrobku musia predložiť informácie Európskej chemickej agentúre (ECHA) počnúc 5. januára 2021.
Agentúra ECHA definuje výrobok ako predmet, ktorý počas výroby dostáva konkrétny tvar, povrch alebo stvárnenie, ktoré určuje jeho funkciu vo väčšej miere ako jeho chemické zloženie.
SCIP databáza zabezpečí dostupnosť informácií o výrobkoch obsahujúcich Kandidátsky zoznam pre potreby celého životného cyklu výrobku a materiálov vrátane štádia odpadu. Takto sa informácie dostanú k spracovateľom odpadov a konzumentom.


Obsah

 • Výrobky a REACH
 • SVHC látky
 • diskusia
 • Databáza SCIP – intro
 • Cvičenie 1 – REACH-IT, SCIP demo online
 • Cvičenie 2 – základný výrobok
 • Cvičenie 3 – komplexný výrobok
 • Diskusia a ukončenie

Technické vybavenie na webinár
na začiatku webinára dostanete navigáciu pre získanie demo verzie.

Cieľová skupina
pracovníci zodpovední za manažment chemických látok, výrobu a dovoz výrobkov, zabezpečenie nákupu materiálu pre výrobu, následní užívatelia

Doklad o absolvovaní
Certifikát o absolvovaní webinára „SCIP databáza“

Cena pre účastníka
199,- eur bez DPH


Webinár je realizovaný na platforme Webex, približe 30 minút pred konaním obdrží účastník lin na pripojenie sa. Hneď po ukončení webinára obdržíte pdf materiál. 

DokumentPortfólio tréningov kvality a soft skills

Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Registrácia


Informácie o Vás


Informácie o účastníkovi (ak sú odlišné)

  Refresh Captcha