Integrita produktu (Product Integrity)  27. 9. 2021 / online

Inovácia produktov vedie často k zvyšovaniu zložitosti produktov a to pri zároveň kratších vývojových cykloch. V súvislosti s rastúcim očakávaním zákazníkov s ohľadom na funkciu a bezpečnosť produktov, toto predstavuje osobitnú výzvu pre všetky zúčastnené organizácie.

Cieľ

Cieľom tohto programu je lepšie porozumieť bezpečnosti produktu a zhode produktu, ktoré je novo zhrnuté pod pojmom Integrita produktu, ktoré vydalo združenie VDA (november 2018). Zväzok integrita produktu poskytuje pokyny a odporúčania k zavedeniu, ktoré organizačné štruktúry a procesy musia byť zavedené v organizácii, a ako by organizácia mala reagovať, ak je produkt klasifikovaný ako potenciálne nevyhovujúci, alebo potenciálne kritický v dôsledku odchýlok v jednej alebo viacerých krajinách.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre technické aj výrobné úseky (splnomocnenca pre bezpečnosť produktu, oddelenie kvality, vedúcich projektov, konštruktérov, elektroniky, projektantov, priemyselných inžinierov, technológov, skúšobných technikov, výrobných inžinierov), oddelenie nákupu a rozvoja dodávateľov.

Obsah

• Organizácia integrity produktu
• Integrita produktu (PI) v životnom cykle produktu

• Odporúčané činnosti v prípade odchýlky produkte
   • Komunikácia a dokumentácia v prípade odchýlky produkte
   • Informačný tok v rámci dodávateľského reťazca
   • Nápravné opatrenia
   • Hodnotenie rizika
   • Príklad metódy v rámci systému RAPEX
   • Príklad postupu pre stredne veľkú organizáciu
   • Prípadová štúdia

• Príklady nástrojov a metód
   • Zvyšovanie povedomia o integrite produktu v organizácii
   • Neustále sledovanie integrity produktu
   • Úlohy organizácie PSCR, resp. Splnomocnenca za bezpečnosť a zhodu produktu PSCR "v skratke"
   • Management konfigurácia
   • Pokyny pre komunikáciu
   • Lessons Learned
   • Špecifické charakteristiky
• 6 Glosár

Kurz nadväzuje na zväzok VDA - "Popis procesu stanovenia osobitných charakteristík", zväzok VDA 1 - "Zdokumentované informácie a ich uchovávanie", zväzok VDA - "Vznik produktu - zabezpečovanie stupňov zrelosti pre nové diely", zväzok "AIAG & VDA FMEA (Príručka FMEA ) ", zväzok VDA -" Analýza chybných dielov z prevádzky & štandard pre audit "a zväzok VDA -" Lessons Learned ".

Doklad o absolvovaní

Certifikát o absolvovaní školenia „Integrita produktu (Product Integrity)“

Cena školenia

229,- eur bez DPH 

Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Registrácia


Informácie o Vás


Informácie o účastníkovi (ak sú odlišné)