VDA MLA/RGA 2022 Maturity Level Assurance for new parts

Metódy, kritériá merania, a dokumentácia podľa nového 3. vydania (2022), 8. 10. 2024 online

Zrelá ochrana pre nové diely je v rámci IATF zdôrazňovaná a vyžadovaná v požiadavkách zákazníkov. Dôvodom návrhu na revíziu MLA bola požiadavka výraznejšieho zamerania na softvérové aplikácie vo vozidle a požiadavka na zabezpečenie úrovne zrelosti v rámci agilného vývoja produktov. Implementácia VDA štandardu Maturity Level Assurance (MLA) pre nové diely má za cieľ dosiahnuť udržateľné zlepšenie kvality dodávaných dielov.

Cieľ školenia
účastníci školenia sa naučia efektívne využitie MLA štandardu a jeho prínos, účel a ciele úrovne zrelosti, metódu zaistenia stupňa zrelosti, správu o aktuálnom stupni zrelosti a eskalačný proces

Cieľová skupina
Pracovníci, ktorí využívajú úrovne zrelosti v projekte zahŕňajúcom nové diely v kombinácii s hodnotením zrelosti produktu a výrobného procesu. Novú metódu zaistenia úrovne zrelosti môžu uplatniť jednak vo vnútorných odberateľsko-dodávateľských vzťahoch vo vnútri organizácie, tak aj v externých odberateľsko-dodávateľských vzťahoch (medzi organizáciou a jej zákazníkom alebo medzi organizáciou a jej dodávateľom)..

Obsah
• VDA RGA MLA Základné pojmy, ciele a stanovenie úlohy
• Fázy vzniku produktu / Metodiky – VDA - Vznik produktu „Zabezpečovania stupňa zrelosti pre nové diely
• Zmeny z nového vydania MLA - Metódy, kritériá merania, a dokumentácia, Revízia klasifikácie rizík
• Aplikácia v praxi v závode, zodpovednosti závodu, priblíženie a vysvetlenie požiadaviek

Doklad o absolvovaní
Certifikát o absolvovaní školenia „VDA MLA/RGA 3. vydanie (2022)“

Cena školenia
349,- eur bez DPHWarning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Registrácia


Informácie o Vás


Informácie o účastníkovi (ak sú odlišné)

  Refresh Captcha