VDA 6.3 - Procesný audit (nelicenc) 26.-27.11.2019, Zvolen


Základné informácie

Procesný audit je účinný nástroj monitoringu procesu výroby. Pre interné hodnotenie, ale aj pre posúdenie a výber dodávateľov sa osvedčila VDA 6.3. Procesný auditom sa preverí kontrola kvality a plnenie požiadaviek na výrobok. Prostredníctvom podrobnej analýzy vstupov do výrobného procesu je možné odhaliť nedostatky a vytvoriť priestor na zlepšenie. Využite tento nástroj ako stratégiu nulovej chybovosti.

Cieľová skupina
Personál zaistenia kvality vykonávajúci audity v ich vlastnej organizácii

Doklad o absolvovaní
Certifikát o absolvovaní kurzu „VDA 6.3“.

Cena pre účastníka
299,- eur bez DPH 


Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Registrácia


Informácie o Vás


Informácie o účastníkovi (ak sú odlišné)