VDA 6.3 procesný audit 4.vyd. 2023 nelicenc / 18. - 19. 7. 2024 online


Základné informácie

Procesný audit podľa normy VDA 6.3 bol po prvý krát vydaný v roku 1998. Revíziou prešiel v rokoch 2010, 2016 a súčasné vydanie v roku 2023 je štvrtým v poradí. Procesný audit je stále jeden z účinných nástrojov monitoringu procesu výroby. Osvedčil sa pre interné hodnotenie, ale aj pre posúdenie a výber dodávateľov. Procesným auditom sa preverí kontrola kvality a plnenie požiadaviek na výrobok. Prostredníctvom podrobnej analýzy vstupov do výrobného procesu je možné odhaliť nedostatky a vytvoriť priestor na zlepšenie. Využite tento nástroj ako stratégiu nulovej chybovosti.

Cieľ školenia
Cieľom tohto školenia je zoznámiť účastníkov so všetkými zmenami VDA 6.3 oproti vydaniu z r. 2016, a to vrátane úprav dotazníka, zmien hodnotenia a zmien potenciálnej analýzy.. Absolventi nášho školenia získajú odbornú kvalifikáciu na vedenie interných procesných auditov. 

Cieľová skupina
Personál zaistenia kvality vykonávajúci audity v ich vlastnej organizácii alebo v ich dodávateľskej sieti.

Obsah školenia

  • Prehľad požiadaviek na výkon auditu podľa VDA 6.3 4. vydanie 2023
  • Kľúčové zmeny vo VDA 6.3 a vypustenie niektorých kapitol
  • Zmeny vo výpočte výsledkov
  • Uvedenie do procesného prístupu analýzy rizika podľa modelu korytnačky
  • Interná príprava na plánovanie a výkon interného auditu
  • Aktualizácia správy z auditu, dokumentácie a záverečnej správy
  • Schéma na vyhodnotenie procesného auditu
  • Pridelenie otázok a vyhodnotenie zistení z auditu
  • Prvky procesu P1-P7 (doplnenie požiadaviek v procese P3 a P4)
  • Praktické cvičenia a príklady z praxe


Doklad o absolvovaní
Certifikát o absolvovaní kurzu „VDA 6.3 procesný audit - -interný audítor, podľa 4. vydania 2023“.

Cena pre účastníka
399,- eur bez DPH 


Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Registrácia


Informácie o Vás


Informácie o účastníkovi (ak sú odlišné)

  Refresh Captcha