VDA 6.3 požiadavky, procesný audit nelicenc / 14. - 15. 6. 2023 online


Základné informácie

Procesný audit je účinný nástroj monitoringu procesu výroby. Pre interné hodnotenie, ale aj pre posúdenie a výber dodávateľov sa osvedčila VDA 6.3. Procesný auditom sa preverí kontrola kvality a plnenie požiadaviek na výrobok. Prostredníctvom podrobnej analýzy vstupov do výrobného procesu je možné odhaliť nedostatky a vytvoriť priestor na zlepšenie. Využite tento nástroj ako stratégiu nulovej chybovosti.

Cieľová skupina
Personál zaistenia kvality vykonávajúci audity v ich vlastnej organizácii alebo v ich dodávateľskej sieti.

Obsah školenia
Prehľad obsahu VDA 6.3 a jednotlivých kapitol
Uvedenie do procesného prístupu analýzy rizika podľa modelu korytnačky
Proces auditu z programu auditov pre výkon auditov
Plánovanie a vykonávanie procesných auditov
Schéma na vyhodnotenie procesného auditu
Kódex správania sa pre procesných audítorov
Prvky procesu P1-P7
Pridelenie otázok a vyhodnotenie zistení z auditu
Správa z auditu, dokumentácia a ukončenie auditu

Doklad o absolvovaní
Certifikát o absolvovaní kurzu „VDA 6.3“.

Cena pre účastníka
399,- eur bez DPH 


Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Registrácia


Informácie o Vás


Informácie o účastníkovi (ak sú odlišné)

  Refresh Captcha