Blog

Aktuálne informácie z nášho newslettera.

Porozumenie a implementácia APQP s PPAP

Získajte informácie o zručnostiach potrebných na implementáciu procesu APQP, vyvíjajte kontrolné plány a dokončite proces schvaľovania výroby v rámci vašej spoločnosti hladko, a efektívne. Okrem toho získajte zručnosti potrebné na dokončenie všetkých piatich fáz APQP prostredníctvom konečného výstupu vrátane metodiky kontrolného plánu a predloženia PPAP.

Špecifické požiadavky zákazníka JLR

Preškolíme vašich pracovníkov zodpovedných za spoluprácu s vašimi zákazníkmi, aby pochopili požiadavky zákazníka definované v aktualizovanom vydaní Špecifické požiadavky zákazníka ako záväznej príručky pre hodnotenie kvalitatívnej spôsobilosti dodávateľov koncernu. Školenie je určené pre špecialistov z úseku kvality, procesných inžinierov, technológov, produktových aj projektových manažérov a riadiacich pracovníkov zo všetkých oblastí.

Aplikované SPC a MSA

  • Zlepšite výkonnosť svojho systému riadenia kvality tým, že využijete základy SPC, ako sú SPC a MSA navzájom prepojené a základné nástroje / techniky pre SPC aj MSA.
  • Vypracujte a vykonajte plány na implementáciu SPC a MSA vrátane tých nástrojov / techník, ktoré sú použiteľné pre rôzne okolnosti.
  • Vypočítajte a interpretujte podľa krokov v manuáloch SPC a MSA.

CQI-8 Layered Process Audit

LPA audit je nástroj riadenia spoločnosti, ktorý sa dá využiť pri overení ľubovoľného procesu alebo produktu. Môžu ho požadovať ktorýkoľvek zákazníci (OEM, TIER-1, TIER-n). Do auditov sa zapájajú zamestnanci na všetkých úrovniach, prehodnocuje sa efektivita jednotlivých postupov a navrhujú sa opatrenia na ich zlepšenie. 

CQI-12 Coating System Assessment 3rd Edition

CQI-12 bol vyvinutý s cieľom pomôcť lepšie vyhodnotiť systémy kvality v lakovniach dodávajúcich pre OEM. Tretie vydanie bolo aktualizované a revidované z dôvodu väčšej prehľadnosti a obsahuje koncepcie systému manažérstva kvality podľa noriem ISO 9001: 2015 a IATF 16949: 2016. Táto norma je dodatkom k IATF 16949 podľa „špecifických požiadaviek zákazníka“ a je platná pre všetkých dodávateľov automobilového priemyslu na celom svete, ktorí uzavreli zmluvnú dohodu o nákupe, dodávkach a kvalite v celom dodávateľskom reťazci.

ZÚČASTNITE SA ODBORNÉHO SEMINÁRA: „NADCHÁDZAJÚCE ZMENY V NOVEJ FMEA“

 

skende